A programról


Mi az az integrált BSc-MSc PROGRAM?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara (BME VIK), a világ számos vezető műszaki egyetemének sikeres gyakorlatát követve, 2016 szeptemberétől kezdődően a villamosmérnöki, és a mérnökinformatikusi képzési programjait integrált formában is meghirdeti. Az integrált program a BME-VIK által a Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc és MSc képzések szakmailag egyetlen ívet képező változata, amelyet röviden integrált BSc-MSc programnak (IMSc) nevezünk.

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

Az IMSc a hazai gazdaság és tudományos kutatás élvonalbeli szegmensei által igényelt, elméletileg is jól felkészült, magas szellemi hányadú, csúcstechnológiákat alkalmazó, innovatív kutatási-fejlesztési tevékenységre képes fiatal mérnökhallgatók tehetséggondozási célú képzési programja. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik az egyetemi tanulmányaikra történő felkészülésben, és érintett szakterületek iránti elköteleződésükben a hozzánk felvettek átlagához képest előbbre járnak, és ezt mérhető eredményeik is alátámasztják. Kezdeményezésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a középiskolákból hozzánk átlagon felüli felkészültséggel, tanulási kedvvel és szakmai érdeklődéssel érkezők lendületüket megőrizzék, sőt fokozzák, és egyetemi tanulmányaikat olyan színvonalon végezzék, amelynek révén nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően értékes tudással és alkotókészséggel felvértezve kezdhetik meg szakmai pályafutásukat. Ehhez egy integrált program keretében több rugalmasság, hatékonyabb haladási ütem biztosítható, így a tehetség kibontakoztatásának és a képzés eredményességének az esélyei javulnak.

Mi jellemzi a PROGRAMOT?

A célkitűzésnek megfelelően a program számos eleme az egy-egy témakörhöz kapcsolódóan megszerezhető tudás mélységét és a kapcsolódó készségek szintjét illetően emelt szintű. Ezek az elemek egyrészt a kisebb csoportokban történő képzés, másrészt pedig a személyre szabottság keretei között valósulnak meg. Ez utóbbiak között külön említendők a szakmai elmélyülés és tapasztalatszerzés azon kihívásai és lehetőségei, amelyek a program részvevői számára a BME-VIK széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, valamint egyetemi és ipari partnerei révén férhetőek hozzá. A tanulmányikat a program keretében végzők sikeres teljesítés esetén mind a BSc, mind az MSc diplomát a jogszabályok által előírt keretek között szerzik meg.

Kik jelentkezhetnek és kiket veszünk fel?

Felvételi létszám és bekerülési feltételek az egyetemi tanulmányok megkezdésekor:

 • Létszámkeret mindkét szakon külön-külön 60-60 fő. 
 • A programot a Kar minden évben az országos felvételi eljárás keretében villamosmérnöki vagy mérnökinformatikus alapszakra (BSc) felvételt nyertek körében hirdeti meg.
 • A programra minden egyéb feltételvizsgálat nélkül felvételt nyernek azok a jelentkezők, akik  a matematika, fizika, informatika II. OKTV, és az informatikai ismeretek, valamint automatikai és elektronikai alapismeretek ÁSZÉV (korábban SZÉTV) tanulmányi versenyek 1-10 helyezettjei. 
 • Rajtuk kívül azok is jelentkezhetnek, akik emelt szintű érettségit tettek matematikából vagy fizikából, vagy az előző pontban felsorolt tárgyak egyikéből OKTV vagy ÁSZÉV (korábban SZÉTV) tanulmányi verseny 11-30. helyezettjei. A jelentkezők rangsorolása felvételi pontszám+pluszpont rendszerben elért pontszám alapján, a felvételi döntés pedig a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott minimumpontszám ("vonalhúzás") alapján történik. A felvételi pontszám az országos felvételi eljárás során elért pontszám, amelyhez a rangsoroláskor pluszpontok adódnak a matematika, fizika, informatika II. OKTV, és az informatikai ismeretek, valamint automatikai és elektronikai alapismeretek ÁSZÉV (korábban SZÉTV) tanulmányi versenyek 11-30. helyezettjei esetében, ill. azoknál, akik egy második emelt szintű érettségi vizsgával rendelkeznek matematikából vagy fizikából, az alábbiak szerint:
  • a felsorolt tanulmányi versenyek 11-20. helyezése:                             +50 pont;
  • a felsorolt tanulmányi versenyek 21-30. helyezése:                             +25 pont;
  • második emelt szintű érettségi (matematikából vagy fizikából):        +25 pont.
 • Azok, akik valamilyen okból a felvételi kritériumnak nem felelnek meg,  vagy kevés pontot értek el, a becsatlakozás ágán egy (vagy két) szemeszterrel később - mintatanterv szerinti haladás esetén, és tanulmányi eredmény sorrend alapján - a felvehető létszám mértékéig csatlakozhatnak. A Kar a becsatlakozók létszámkeretét úgy határozza meg, hogy az évfolyamok létszáma egyik szakon se haladja meg a 80 főt.

Felvételi létszám és bekerülési feltételek azok esetében, akik egyetemi tanulmányaikat az adott tanévben kezdték meg, és az első vagy a második szemeszter teljesítése után az integrált képzési program következő szemeszteréhez kívánnak csatlakozni:

 • A programhoz csatlakozási lehetőséget biztosítunk azok számára is, akik tanulmányaikat az aktuális tanévben kezdték meg, de felvételüket követően nem csatlakoztak azonnal a programhoz.
 • A Kar azon hallgatóinak jelentkezését fogadja az őszi és a tavasz szemeszterek végén, akik a mintatantervben a 1. illetve a 2. szemeszter végéig előírt valamennyi tantárgyat teljesítették, és az utolsó szemeszterükben a kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk legalább 4,0. A felvételi döntés a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott tanulmányi átlag minimum ("vonalhúzás") alapján történik.
 • Nem csatlakozhat a programhoz, akit a jelenlegi képzésében A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési, jogorvoslati szabályzata alapján
 1. megrovás,
 2. szigorú megrovás,
 3. a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. kollégiumi férőhely megvonása, illetőleg kollégiumi férőhely pályázatból való kitiltás
 5. eltiltás a tanulmányok folytatásától vagy
 6. kollégium(ok)ból történő kitiltás

  fegyelmi határozattal marasztaltak el.