Szabályok (2020.09-ben kezdők)


Az IMSc program MÓDOSULÁSA 2021. FEBRUÁRTÓL

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 2021. január 19-én módosította a kari IMSc program működésének bizonyos elemeit, az új szabályok 2021 februárjától kerülnek bevezetésre. A változások vonatkoztak az IMSc programban már résztvevő hallgatókra is a 2020/21 tanév tavaszi félévétől kezdődően.

I. Az IMSC PROGRAM SAROKPONTJAI

Az IMSc program sarokpontjai a következő lényeges ponttal egészülnek ki:

Az IMSc program hallgatóitól a Kar elvárja, hogy tanulmányi eredményük, szakmai elhivatottságuk, munkafegyelmük és magatartásuk példaként szolgáljon a Kar és az Egyetem többi hallgatója számára.

II. CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEK

Az IMSc program 4.1 pontjában szereplő csatlakozási feltételek a következő előírással egészülnek ki:

Nem csatlakozhat a programhoz, akit a jelenlegi képzésében A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési, jogorvoslati szabályzata alapján

 1. megrovás,
 2. szigorú megrovás,
 3. a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. kollégiumi férőhely megvonása, illetőleg kollégiumi férőhely pályázatból való kitiltás,
 5. eltiltás a tanulmányok folytatásától vagy
 6. kollégium(ok)ból történő kitiltás

fegyelmi határozattal marasztaltak el.

III. IMSC ösztöndíj

Az IMSc program 4.5 pontjában megjelenő, 2020 szeptemberétől bevezetett ösztöndíjrendszere a következő feltétellel egészül ki:

Az a hallgató, akit A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési, jogorvoslati szabályzata alapján

 1. megrovás,
 2. szigorú megrovás,
 3. a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. kollégiumi férőhely megvonása, illetőleg kollégiumi férőhely pályázatból való kitiltás vagy
 5. kollégium(ok)ból történő kitiltás

fegyelmi határozattal marasztaltak el, a fegyelmi határozatot követő félévben nem részesülhet IMSc ösztöndíjban, illetve Dékáni IMSc Ösztöndíjban.


Az IMSc program időszakai, kiszolgálásuk szabályai, részvétel részképzéseken

(Dékáni utasítás, 2020. január 15., módosítva 2022. április 26.)

Az ebben a dokumentumban részletezett szabályozási elemek túlnyomó többségét a Kari Tanács által elfogadott és dékáni utasítások által módosított IMSc program leírás (a programhoz 2020. szeptember 1. után csatlakozók számára) is tartalmazza, de az eddigi tapasztalatok alapján néhány hangsúlyos kérdéskörben a programleírás mellett szükséges további szabályozó eszközök alkalmazása is.

Jelen dokumentum az „Integrált” villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc+MSc (IMSc) program egységes formában kezelt időszakait azonosítja és szabályozza. Célja egyértelművé tenni, hogy miközben a résztvevő hallgatóinknak az ismeretszerzés és a készségfejlesztés kifejezetten rugalmas eszköztárát kínáljuk, a képzési struktúra kulcselemeit a Kar – továbbra is – szabályozott keretek között valósítja meg.

I. Az IMSc program első négy szemesztere

Az alábbi szabályozás a mérnökinformatikus és a villamosmérnök BSc szakok tantervében az első négy szemeszterre ütemezett “természettudományos alapismeretek” és „szakmai törzsanyag” besorolású tantárgyaira vonatkozik.

 1. Az első négy szemeszter az emelt szintű megalapozást célozza, amelynek oktatásszervezési eszköze a tanulókör, ennek keretében pedig az emelt szintű gyakorlat/labor, valamint több előadás-kurzussal meghirdetett tárgyak esetében – ha erre van tárgyfelelősi kezdeményezés – a dedikált előadás.
 2. Az emelt szintű megalapozás elsősorban a problémamegoldó készségek fejlesztését és a szakma iránti elkötelezettség erősítését szolgálja. Ennek eszközei olyan gyakorlati/projekt feladatok, amelyekhez szükséges előismeretek és készségek az évfolyamátlagot meghaladják, az elvárt ráfordítás mellett a többség részéről esetlegesen teljesíthetők. A tárgyi ismeretek elmélyítése a közvetlen cél, nem a bővítésük.
 3. Az emelt szintű megalapozás programszintű, tehát a programban résztvevő valamennyi hallgató számára „kötelező”. Az egy-egy tárgyból elmélyülni kívánók eddigi gyakorlat szerinti, emelt szintű kiszolgálása a tárgyfelelős tanszék feladat- és hatásköre. Esetükben az IMSc program emelt szintű óráinak látogatását szervezett formában nem támogatjuk.
 4. A tantárgyi követelményekben meghatározott átlagos hallgatói munkamennyiség az emelt szintű programban sem növelhető. A program keretében arra építünk, hogy a résztvevők ugyanakkora átlagos hallgatói munkamennyiség mellett magasabb színvonalon teljesítenek.
 5. Az IMSc program résztvevőit külön tanulókörökbe osztjuk be, és az egyes tantárgyak gyakorlatait és laboratóriumi foglalkozásait ezen tanulóköri beosztás szerinti bontásban tartjuk. Ezen foglalkozások választása az IMSc program résztvevői számára kötelező.
 6. Az egyes tantárgyak emelt szintű programja alapvetően a gyakorlatok és a laboratóriumi foglalkozások keretében, az átlagot meghaladó mértékű elmélyülést igénylő probléma-, ill. feladatmegoldások révén valósul meg.
 7. Az IMSc program első négy szemeszterében a hangsúly az ismeretek elmélyítésén, és a kapcsolódó készségfejlesztésen van, nem közvetlen cél az egyes tárgyakból többletismeret szerzése.
 8. A program általános célkitűzéseiből kiindulva külön előadás kurzus meghirdetése a programnak nem része. Amennyiben a tárgyfelelős (tanszék) szakmai megfontolásból, tanszéki finanszírozás mellett, külön/”többlet” előadás kurzust hirdetne, akkor ennek ütemezése csak a normál kurzussal párhuzamosan (azonos időpontra) történhet.
 9. Az egyes tárgyak adatlapjaiban foglaltakon túlmutató, minden tehetséggondozási célú további laboratóriumi vagy egyéb foglalkozás csak a hallgatók önkéntes részvétele és a tanszék finanszírozása esetén hirdethető meg.
 10. Az emelt szintű ismeret- és példaanyag rendelkezésre álló, közreadható dokumentumait (szakirodalmi hivatkozások, publikus segédletek, jegyzetek, prezentációk stb.), a programban részt nem vevő hallgatók számára is hozzáférhetővé kell tenni.
 11. Az IMSc és a normál program személyi feltételeinek összehangolása (az oktatók kiválasztása) a tanszékvezetők felügyeletével történik.
 12. Ebben az időszakban az IMSc program hallgatóitól mintatanterv szerinti haladást, legalább 4.00-ás súlyozott tanulmányi átlag elérését, valamint legalább 30 IMSc pont megszerzését várjuk el.

II. Az IMSc program 5-7. szemesztere: a BSc specializációk időszaka

 1. Az ötödik szemesztertől kezdve az IMSc hallgatók is az eddigi szabályok szerint hozzáférhető specializációk egyikét választva folytatják tanulmányaikat.
 2. A mintatanterv "közös" (nem a specializációk szerint differenciálódó) tantárgyak továbbra is emelt szintű gyakorlati és laborkurzusokat kínálnak az IMSc program résztvevői számára (IMSc kurzusok). Ezek felvétele az IMSc program hallgatói számára továbbra is kötelező.
 3. Az ötödik szemesztertől az IMSc tanterv “átlapolódó”: ellenőrzött módon még a BSc időszakában felvehetők MSc-s tárgyak, nyáron is teljesíthető – az önálló laboratóriumhoz és a szakdolgozathoz köthető – “kutatási” kreditek, később egyes PhD-s tárgyak is. A tanterv rugalmassága megengedi a két szak tárgyválasztéka közötti “átjárhatóságot” is.
 4. Ebben az időszakban az IMSc program hallgatóitól már csak a teljesítményarányos haladási sebességet (legalább 4.00-ás súlyozott tanulmányi átlag, a mintatanterv szerint kumulált kreditszám és félévenként legalább 30 IMSc pont megszerzése) várjuk el.
 5. A specializációk időszakában a hallgató munkájának legfőbb irányítója a mentori feladatokat is ellátó tanszéki témalabor, önálló labor, ill. szakdolgozat/diplomaterv konzulens.
 6. A 6. szemeszter projekttantárgyában mutatott többletteljesítményt, továbbá a szakdolgozathoz kapcsolódóan a 7. szemeszter többletteljesítményét kari pályázat keretében értékeljük, és IMSc ponttal mérjük. A projekttantárgyakra (Önálló labor, Szakdolgozat) csak ezen konferenciák keretében szerezhető maximálisan 25 (Önálló labor) ill. 100 (Szakdolgozat) IMSc pont.
 7. Az IMSc programban résztvevő a BSc képzés időszakának szabályos lezárását követően BSc diplomát kap, ezért hátrány nem éri, ha a további tanulmányait nem az IMSc program keretei között, hanem más hazai vagy külföldi intézményben folytatja.
 8. A tanszékvezetők a kedvezményes tanulmányi rend szerint haladók számára a követelmények teljesítéséhez rugalmas feltételeket biztosítanak.
 9. A BSc-MSc átmenet a program résztvevői számára kedvezményes – szóbeli felvételi vizsgát tartalmazó – eljárásrend szerint történik.
 10. A 2022/23-as tanév második félévétől a program résztvevői esetében a programban való további részvételhez megköveteljük az MSc felvételt követően az alábbi feltételek valamelyikének előzetes teljesülését:
  • pályaművel való részvétel a kari TDK konferencián;
  • részvétel az IMSc szakdolgozat pályázaton;
  • legalább két félévnyi (tanszékvezető által) igazolt demonstrátori tevékenység;
  • legalább egy lektorált konferencia- vagy folyóiratcikk elkészítése, amelyben a pályázó szerzői hányada legalább 20%.

III. Az IMSc program 8-11. szemesztere: az MSc specializációk időszaka

 1. Az IMSc tanterv szerinti hallgató akkor válik MSc hallgatóvá, ha sikeres BSc záróvizsgát tett, és teljesítette az MSc felvételi követelményeket. Az MSc specializációk választása a meglévő szabályok szerint lehetséges. Az MSc tárgyfelvételek rendjét nagyfokú rugalmasság jellemzi.
 2. Ebben az időszakban az IMSc program hallgatóitól a teljesítményarányos haladási sebességet (legalább 4.50-es súlyozott tanulmányi átlag, és a mintatanterv szerint kumulált kreditszám) várjuk el.
 3. Az MSc-s időszak szakmai irányultságát a főspecializáció-választás határozza meg, a konkrét szakmai tartalom meghatározása a specializációt kiszolgáló tanszékek feladata. A választott főspecializáció valamennyi tantárgya teljesítendő, a mellékspecializáció óra- és kreditkerete terhére pedig a Kar MSc fő- és mellékspecializációinak tárgykínálatából kiindulva egyéni program állítható össze.
 4. Az MSc időszakban az IMSc program résztvevője „munkatársa” annak a tanszéknek, amelyiken specializációs projektjeibe illeszkedő kutatásait végzi. Ennek megfelelő szinten és mértékben vesz részt a tanszék szakmai életében.
 5. Az MSc időszak kutatási programját a konzulens/mentor annak előzetes felmérését követően tervezi meg, hogy hallgatója számára mennyire reális a Kar PhD programjában való részvétel.

IV. Hazai és nemzetközi tapasztalatszerzés az IMSc program keretében

Az IMSc program hangsúlyos eleme a hazai és külföldi tapasztalatszerzés lehetősége, melynek tipikus formája valamilyen mobilitási program keretében megvalósuló részképzés/féléváthallgatás.

 1. Az IMSc program hallgatóitól a Kar részképzés(ek)en való részvétel esetén is elvárja az időarányos (szemeszterenként 30 kredit) teljesítést, aminek érdekében – a konzulens/mentor felügyelete mellett – szükséges a tanulmányok előre tervezése.
 2. A féléváthallgatások biztonsággal a BSc-s időszak 7., ill. az MSc-s időszak 2. és/vagy 3. szemeszterében valósíthatók meg, a további félévekben a program egyidejű, maradéktalan teljesítésére vállalkozni – az együttműködési szerződések keretében megvalósuló áthallgatások kivételével – nem reális. (Az MSc-s időszak 3 szemeszter alatti teljesítésének vállalása esetén csak a 2. szemeszter jöhet számításba.)
 3. A lehetőséggel élni kívánó hallgatóknak célszerűen igénybe kell venniük a kedvezményes tanulmányi rend  (Lásd még BME TVSz 130. §) intézményét, hogy a követelmények teljesítésének formája és időzítése reális keretek közé kerüljön.
 4. Az időarányos haladás érdekében a féléváthallgatás félévében a hallgatónak fel kell vennie mindazokat a tárgyakat, amelyeket egyébként itthon maradása esetén felvenne. Ezzel párhuzamosan a hallgató a féléváthallgatás helyszínén mindent megtesz olyan tárgyak felvétele érdekében, amelyek részben vagy egészben elismerhetők az itthon felvett tárgyak teljesítéseként. Ez utóbbi kérdéskörben (is) kikéri tanszéki konzulensének (mentorának) tanácsát, és követi a féléváthallgatással kapcsolatosan esetlegesen meglévő intézményközi megállapodásokban foglaltakat.
 5. A BME-n felvett, de a másik intézménynél nem teljesíthető/nem teljesített valamennyi tárgy (laborok is) követelményeinek teljesítésére a hallgató – személyre szabott ütemezéssel, részben a visszaérkezését követően – a kedvezményes tanulmányi rend keretében kap lehetőséget.  (Ehhez olyan szabályozás és eljárásrend tartozik, amely lehetővé teszi a következő szemeszter időszakára eső teljesítések adminisztrálását, ill. elszámolását akár a következő szemeszterben történően is.)
 6. Féléváthallgatás esetén az időarányos teljesítés kritériumának teljesülését a visszaérkezést követő szemeszter lezárásakor ellenőrizzük.
 7. A Kar érintett munkatársai, ill. bizottságai támogatják – a lehetőségek figyelembevételével engedélyezett – kedvezményes tanulmányi rend szerinti előrehaladást, és biztosítják annak feltételeit.

Az IMSc programhoz kapcsolódó elismerési rendszer

(Dékáni utasítás, 2020. január 15. - módosító KT határozat 2021. január 19.)

1. IMSC ösztöndíj

 • Az IMSc program résztvevői a 2020/2021. tanév első szemeszterétől – a program első szemeszterének hallgatói kivételével - IMSc ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj alapösszege a 2020/2021. tanévben A = 10 ezer Ft/hó. Az ún. IMSc alapösztöndíj szemeszterenként eltérő az alábbi táblázatnak megfelelően:
Szemeszter 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Összeg A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 4A 4A 4A
 • Az IMSc ösztöndíj a 2-8. szemeszterekben a megelőző szemeszter tanulmányi eredményétől és többletteljesítményétől függ az alábbiak szerint:
Kredittel súlyozott tanulmányi átlag (a) a 4.0 a ≥ 4.25 a ≥ 4.5
+ a megszerzett IMSc pont (p) p ≥ 30 p ≥ 60 p ≥ 90
Ösztöndíj A 1.5 * A 2 * A
 • A 8-11. szemeszterekben az alapösztöndíjon túl a többletteljesítmény és a kiválóság értékelését és elismerését – dékáni iránymutatás mellett – a hallgatót befogadó tanszék végzi. Ennek maximális mértéke a 2020/2021. tanévben
Szemeszter 8 9 10 11
Összeg/hó 40 ezer Ft/hó 70 ezer Ft/hó 80 ezer Ft/hó 100 ezer Ft/hó
 • Az a hallgató, akit A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési, jogorvoslati szabályzata alapján
 1. megrovás,
 2. szigorú megrovás,
 3. a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. kollégiumi férőhely megvonása, illetőleg kollégiumi férőhely pályázatból való kitiltás vagy
 5. kollégium(ok)ból történő kitiltás

az IMSc program fegyelmi határozattal marasztaltak el, a fegyelmi határozatot követő félévben nem részesülhet IMSc ösztöndíjban.

2. DÉKÁNI IMSc Ösztöndíj

Az IMSc ösztöndíjon túl a Kar dékánja a BSc képzés időszakára évfolyamonként és szakonként a legkiválóbb (max. 5) hallgatónak tanévenként egyszer Dékáni IMSc Ösztöndíjat adományozhat, melynek mértéke a 2020/2021. tanévben 200 ezer Ft/év/hallgató. A BSc képzés negyedik tanévére (hetedik félévére) az ösztöndíj összegének fele adható. Dékáni IMSc Ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki az adott tanév végéig valamennyi mintatantervi követelményét teljesítette és a következő félévben is az IMSc program résztvevője. A hallgatói teljesítmények sorrendjét 50%-ban az adott tanévben elért, kredittel súlyozott tanulmányi átlag, és 50%-ban az adott tanévben teljesített tárgyakhoz köthető többletteljesítések során szerzett IMSc pontok száma határozza meg az alábbiak szerint:

Dékáni IMSc Ösztöndíj rangsorpontszám = (Súlyozott tanulmányi átlag – 4.00) * 150 +
IMSc pontok száma / az időszak féléveinek száma

Az egyösszegű ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az a hallgató, akit A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési, jogorvoslati szabályzata alapján

 1. megrovás,
 2. szigorú megrovás,
 3. a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. kollégiumi férőhely megvonása, illetőleg kollégiumi férőhely pályázatból való kitiltás vagy
 5. kollégium(ok)ból történő kitiltás

az IMSc program fegyelmi határozattal marasztaltak el, a fegyelmi határozatot követő félévben nem részesülhet Dékáni IMSc ösztöndíjban.

3. IMSc Elismerő Oklevél

A Kar dékánja minden tanév lezártával az IMSc program évfolyamonként és szakonként legjobban teljesítő, de az adott szemeszterben Dékáni IMSc Ösztöndíjban nem részesített további legfeljebb 5-5 hallgatója tanulmányi munkájának elismeréseként IMSc Elismerő Oklevelet adományoz. IMSc Elismerő Oklevélben csak az a hallgató részesülhet, aki az adott tanév végéig valamennyi mintatantervi követelményét teljesítette és a következő félévben is az IMSc program résztvevője. A hallgatói teljesítmények sorrendjét esetükben is 50%-ban az adott tanévben elért, kredittel súlyozott tanulmányi átlag, és 50%-ban az adott tanévben teljesített tárgyakhoz köthető többletteljesítések során szerzett pontok határozzák meg az alábbiak szerint:

IMSc Elismerő Oklevél rangsorpontszám = (Súlyozott tanulmányi átlag – 4.00) * 150 +
IMSc pontok száma / az időszak féléveinek száma

Az IMSc Elismerő Oklevél átadására a Kari IMSc Ösztöndíjakkal egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az a hallgató, akit A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési, jogorvoslati szabályzata alapján

 1. megrovás,
 2. szigorú megrovás,
 3. a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. kollégiumi férőhely megvonása, illetőleg kollégiumi férőhely pályázatból való kitiltás vagy
 5. kollégium(ok)ból történő kitiltás

az IMSc program fegyelmi határozattal marasztaltak el, a fegyelmi határozatot követő félévben nem részesülhet IMSc Elismerő Oklevélben.

4. Megpályázható díjak, elismerések

A BME VIK Hallgatói Képviselet által koordinált egyes tanulmányi ösztöndíj pályázatok értékelése során a tanulmányi eredmények mellett a megszerzett IMSc pontokat is figyelembe veszik.

5. Könnyített BSc-MSc átmenet

A BME VIK Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi szabályzata biztosítja a szóbeli vizsga lehetőségét és az IMSc pontok figyelembevételét, ami lényegesen könnyebbé teszi a BSc-MSc átmenetet a program résztvevői számára.

6. Vállalati programok, ösztöndíjak

A gazdasági vállalatok nagy érdeklődéssel fogadták az IMSc program bevezetését és figyelik annak fejlődését. Már megérkeztek karunkra több cég első program- és ösztöndíjajánlatai, melyek hosszú távon kívánják ösztönözni a hallgatókat az IMSc programban való részvételre, kiváló tanulmányi munka és tudományos tevékenység vállalására.