Oktatóknak


A mentorok és konzulensek feladatai

(Dékáni Útmutató a mentori feladatokat ellátó tankörvezetők, témalabor felelősök, önálló laboratórium és szakdolgozat / diplomaterv konzulensek részére - 2019. Április 25.)

I. A 2016-ban elindított “integrált” villamosmérnöki ill. mérnökinformatikusi BSc+MSc program (IMSc) kiszolgálásában mentori feladatokat ellátó oktatók feladatait a Kar dékánja az alábbiak szerint határozta meg:

 1. A mentor feladata tanácsadás a hallgató tanulmányai kapcsán felmerülő döntési és életviteli kérdésekben. Ezen személyes keretek közötti tanácsadás felkínálásával az az elsődleges célunk, hogy csökkentsük/megakadályozzuk a hallgatók elbizonytalanodását, segítsük az egyetemi tanulmányok és az egyetemista lét pszichés terheinek elviselését, és hozzájáruljunk a hallgató jó döntéseinek megalapozásához.
 2. A mentor a tanácsadáson túl személyes példamutatással, és az elfogadott viselkedésminták felmutatásával segíti a hallgató értelmiségivé válását, szakmai értékrendjének formálódását. Megnyilvánulásai során bizalmat ébreszt és erősít az egyetem tanárai és az egyetemi adta lehetőségek iránt, valamint erősíti a hallgatókban a szakmák és művelőik iránti tiszteletet.
 3. A mentor és a hallgató együttműködésének konkrét formája alapvetően kettejük megállapodása szerinti, de alapvetésként a mentori rendszer keretében egy időben korlátos rendelkezésre állásnál többet nem várunk. Azt kérjük, hogy - szükség szerint kezdeményező fellépéssel -  legyen tájékozott arról, hogy mentoráltja előrehaladásának üteme, tanulmányi és szakmai fejlődése megfelelő-e, igényel-e további mentori útmutatást.
 4. A mentoroknak nem feladata mások feladatának átvállalása, így: a) a TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend eljárásrendjei kapcsán tájékoztatás/”értelmezés”/tanácsadás; b) adott tantárgyhoz kacsolódó szakmai kérdésekben konzultáció; c) a Egyetemen/kollégiumokban elérhető, a tanulmányokon túlmutató lehetőségek ajánlása/értékelése; d) konfliktushelyzetek feloldása, a tanácsadáson túl részvétel konfliktusok kezelésben.
 5. Az első négy szemeszterben a mentori feladatokat a hallgató tankörének tankörvezető oktatója látja el. Kérjük a tankörvezetőket, hogy megbízatásuk leteltét követően mentoráltjaikkal kapcsolatos tapasztalataikat a mentori feladatokat átvevő tanszéki konzulensekkel osszák meg. Emellett minden IMSc hallgató kérhet egyéni mentort, akihez tanácsért fordulhat tanulmányai kapcsán felmerülő döntési és életviteli kérdésekben.
 6. Az IMSc programhoz kapcsolódó mentori feladatokat a program ötödik szemeszterétől kezdődően a hallgató specializációjához kapcsolódó témalabor felelősök, valamint az önálló laboratórium és a szakdolgozat, ill. diplomaterv konzulensek látják el. Az érintetteket a mentori feladatok ellátására – a tanszékvezető javaslatára – a dékán kéri fel.
 7. A mentori feladatokat ellátó oktatóinktól elvárjuk, hogy a mentorálás során szerzett - a feladatellátásunk minőségének javítását elősegíteni tudó - tapasztalatait munkatársaival megossza, indokolt esetben ezekről tájékoztassa tanszékvezetőjét, ill. a dékánt.
 8. A Kar dékánja felkéri a mentorokat, hogy mentorált hallgatójuk érdeklődése esetén ajánlják figyelmükbe a reálisan célba vehető szakmai-tanulmányi versenyeket, ill. bekapcsolódási lehetőségeket tudományos diákköri és egyéb kutatási projektekbe.
 9. A Kar dékánja felkéri a mentori feladatokat ellátó oktatókat, hogy az ötödik szemesztertől kezdődően, a lehető legjobb szakmai-tanulmányi előrehaladás érdekében, az időarányos elvárt teljesítmény követelményének megtartása mellett, mentorált hallgatójuknak szakmai-tanulmányi munkarendjének kialakításában – beleértve a hazai és nemzetközi tapasztalatszerzés kapcsán megoldandó feladatokat is – aktívan működjenek közre.

Az IMSc többletteljesítmény mérésének tervezése

(Dékáni Ajánlás a TANtárgyfelelősöknek - 2019 ÁPRILIS 25., módosítva 2022. április 26.)

I. Előzmények

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Az IMSc program szakmai tárgyainak kiszolgálását a mérnökinformatikus és a villamosmérnök BSc szakok tantervében az első négy szemeszterre ütemezett “természettudományos alapismeretek” és „szakmai törzsanyag” besorolású tantárgyaira vonatkozóan az alábbiak szerint szabályozza:

 1. Az IMSc program résztvevőit külön tanulókörökbe osztjuk be, és az egyes tantárgyak gyakorlatait és laboratóriumi foglalkozásait ezen tanulóköri beosztás szerinti bontásban tartjuk.
 2. Az egyes tantárgyak emelt szintű programja alapvetően a gyakorlatok és a laboratóriumi foglalkozások keretében, az átlagot meghaladó mértékű elmélyülést igénylő probléma-, ill. feladatmegoldások révén valósul meg.
 3. Az IMSc program első négy szemeszterében a hangsúly az ismeretek elmélyítésén, és a kapcsolódó készségfejlesztésen van, nem közvetlen cél az egyes tárgyakból többletismeret szerzése.
 4. A program általános célkitűzéseiből kiindulva külön előadás kurzus meghirdetése a programnak nem része. Amennyiben a tárgyfelelős (tanszék) szakmai megfontolásból, tanszéki finanszírozás mellett, külön/”többlet” előadás kurzust hirdetne, akkor ennek ütemezése csak a normál kurzussal párhuzamosan történhet.
 5. Az egyes tárgyak adatlapjaiban foglaltakon túlmutató, minden tehetséggondozási célú további laboratóriumi vagy egyéb foglalkozás csak a hallgatók önkéntes részvétele és a tanszék finanszírozása esetén hirdethető meg.
 6. Az emelt szintű ismeret- és példaanyag rendelkezésre álló, közreadható dokumentumait (szakirodalmi hivatkozások, publikus segédletek, jegyzetek, prezentációk stb.), a programban részt nem vevő hallgatók számára is hozzáférhetővé kell tenni.
 7. Az IMSc és a normál program személyi feltételeinek összehangolása a tanszékvezetők felügyeletével történik.
 8. A BSc és az MSc specializációk időszakában a szakmai célkitűzés változatlan azzal a különbséggel, hogy emelt szintű tanulóköri gyakorlatok, ill. laboratóriumi foglalkozások tartására nincs reális lehetőség.

II. Az IMSc többletteljesítmény mérésének rendje és rendszere

Az alábbiak a Kari Tanács 2016. június 21-i ülésén elfogadott szabályok:

 1. Az IMSc és a normál program számonkérési rendje a félévvégi aláírás és érdemjegy megszerzésének feltételeit illetően egységes.
 2. Az egyes tantárgyak (ld. még a 8. pontot) tárgyfelelősei az eddigi számonkérési rendet úgy bővítik, hogy annak hangsúlyosabb elemei (nagy zárthelyi, vizsga, nagy házi feladat stb.) kapcsán legyen lehetőség többletteljesítésre és a többletteljesítmény mérésére.  Többletteljesítésről akkor beszélünk, ha a hallgató összteljesítménye az eddig a jeles osztályzattal értékelt szintet meghaladja.
 3. Az esetleges többletteljesítést és annak mérését tipikusan részletesebb kidolgozás vagy összetettebb, további (“csillagos”) feladat felkínálásával tesszük lehetővé. Az eddig jeles osztályzattal értékelt szintet meghaladó teljesítményt ún. IMSc ponttal is elismerjük.
 4. A többletteljesítés IMSc ponttal történő elismerésének rendjét – a fentiek betartása mellett – a tárgyfelelős alakítja ki azzal, hogy a tárgyanként összesen legfeljebb a tantárgy kreditpontja ötszörösének megfelelő számú, egész IMSc pont adható. Az így kialakított számonkérési rendet a tárgyfelelős a tantárgy adatlapján – a vonatkozó kari szabályok szerint – rögzíti. A mérőszámok egységesítését biztosító irányelv, hogy a maximális IMSc pontszám a jeles szinthez képest 30%-os többletteljesítéshez tartozzon. Az IMSc pontok nyilvántartása a NEPTUN rendszerben történik. Egy adott tantárgyhoz tartozóan IMSc pontok csak a tárgy teljesítését (kreditjeinek megszerzését) követően válnak beszámíthatóvá, ill. vehetők nyilvántartásba.
 5. Ha egy számonkérési típus esetén a tárgyból IMSc pont szerezhető, a pontszerzés lehetőségét valamennyi adott típusú számonkérési alkalommal lehetővé kell tenni. A tárgyfelelős jogosult olyan értékelési rendszert alkalmazni, amely szerint a többletteljesítés érdekében kiírt feladatok értékelésére csak az általa meghatározott – a tantárgy adatlapján rögzített – követelményszint teljesítése esetén kerül sor.
 6. A többletteljesítés mérési és elismerési rendszere az adott tárgyat felvevő valamennyi hallgató esetében működik/rendelkezésre áll.
 7. Az IMSc program számonkérési rendje nem érinti a “beugró” jellegű elemekkel kapcsolatos eddigi gyakorlatot, de valamennyi hallgató esetében igényli a többletteljesítés felkínálását és mérését.
 8. Projekttárgyak keretében – tekintettel a teljesítmények nem összehasonlítható voltára – IMSc pont csak félévente meghirdetésre kerülő kari pályázat keretében szerezhető és csak BSc képzésen (Önálló labor, Szakdolgozat-készítés).

III. A többletteljesítmények mérésének összehangolása

A 2018. évi hallgatói felmérés visszajelzései a többletteljesítményre ösztönző tantárgyi követelményrendszerek ráfordításigényeinek jelentős eltéréseire hívták fel a figyelmet. Ennek megszűntetése, ill. jelentős mérséklése érdekében a Kar dékánja felkéri a tárgyfelelősöket, hogy:

 1. a TAD-okon feltüntetettekkel összhangban úgy alakítsák a többlet-teljesítmény mérésének követelményeit, hogy azzal az IMSc-s hallgatók többségét mérhető mértékű többletteljesítményre ösztönözzék;
 2. a tárgy keretében – ha a tárgykövetelmények között szerepel ilyen – az IMSc pontokat részben vagy akár egészében otthoni/egyéni feladat keretében lehessen megszerezni;
 3. a számonkérési időszak végeztével kötelező érvénnyel gondoskodjanak az IMSc pontok NEPTUN-ba viteléről, és a hallgatók egyidejű tájékoztatásáról;
 4. a hallgatói visszajelzéseket is figyelembe véve egyeztessenek mindazon tárgy tárgyfelelősével, akinek a tárgya közvetlenül megalapozza saját tárgyuk mondanivalóját;
 5. kövessék a Szakbizottságok tantárgyegyeztetésre vonatkozó iránymutatásait;
 6. kövessék nyomon az IMSc program foglalkozásainak haladási ütemére vonatkozó hallgatói visszajelzéseket annak érdekében, hogy a program résztvevői az adott tárgy időkeretei között a lehető legtöbbet profitálhassanak.